POINTX ร่วมกับ ฮั่วเซ่งเฮง มอบสิทธิสุดพิเศษ
ใช้ POINTX สแกนจ่ายแทนเงินสด ซื้อทองได้ที่ ฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา
แลกได้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
สูงสุดกว่า 200,000 POINTX
หรือเทียบเท่าเป็นเงินสดกว่า 20,500 บาท

POINTX ร่วมกับ ฮั่วเซ่งเฮง มอบสิทธิสุดพิเศษ
ใช้ POINTX สแกนจ่ายแทนเงินสด
ซื้อทองได้ที่ ฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา
แลกได้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
สูงสุดกว่า 200,000 POINTX
หรือเทียบเท่าเป็นเงินสดกว่า 20,500 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขสิทธิพิเศษช่วงที่ 1 :             

– สำหรับลูกค้าที่ใช้คะแนน POINTX เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร้านฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา โดยลูกค้าจะได้รับอัตราการแลกคะแนนพิเศษ 9 POINTX เท่ากับ 1 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 5 พฤศจิกายน 2566

– จำกัด 1 สิทธิ ต่อท่าน ต่อวัน และลูกค้า 1 ท่าน สามารถแลกคะแนน POINTX ด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้สูงสุด 45,000 คะแนน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย กรณีที่ลูกค้าทำรายการเกิน 45,000 คะแนน จะไม่สามารถทำรายการได้

– จำกัดสิทธิการแลกคะแนนด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ชำระค้าสินค้าและบริการด้วยคะแนน POINTX ที่ร้านฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา 10 สิทธิ ต่อวัน รวม 50 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ

.

เงื่อนไขสิทธิพิเศษช่วงที่ 2 :             

– สำหรับลูกค้าที่ใช้คะแนน POINTX เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร้านฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา โดยลูกค้าจะได้รับอัตราการแลกคะแนนพิเศษ 10 POINTX เท่ากับ 1 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

– จำกัด 1 สิทธิ ต่อท่าน ต่อวัน และลูกค้า 1 ท่าน สามารถแลกคะแนน POINTX ด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้สูงสุด 155,000 คะแนน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย กรณีที่ลูกค้าทำรายการเกิน 155,000 คะแนน จะไม่สามารถทำรายการได้

– จำกัดสิทธิการแลกคะแนนด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ชำระค้าสินค้าและบริการด้วยคะแนน POINTX ที่ร้านฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา รวม 200 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ

.

เงื่อนไขรวม        

– ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINTX หรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY

– การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINTX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน แอปพลิเคชัน POINTX

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

– ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่องของสินค้า/การให้บริการหรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ หากมีปัญหาและข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

– ธนาคารและร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินธนาคาร และร้านค้าเป็นที่สุด

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขสิทธิพิเศษช่วงที่ 1 :             

– สำหรับลูกค้าที่ใช้คะแนน POINTX เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร้านฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา โดยลูกค้าจะได้รับอัตราการแลกคะแนนพิเศษ 9 POINTX เท่ากับ 1 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 5 พฤศจิกายน 2566

– จำกัด 1 สิทธิ ต่อท่าน ต่อวัน และลูกค้า 1 ท่าน สามารถแลกคะแนน POINTX ด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้สูงสุด 45,000 คะแนน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย กรณีที่ลูกค้าทำรายการเกิน 45,000 คะแนน จะไม่สามารถทำรายการได้

– จำกัดสิทธิการแลกคะแนนด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ชำระค้าสินค้าและบริการด้วยคะแนน POINTX ที่ร้านฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา 10 สิทธิ ต่อวัน รวม 50 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ

.

เงื่อนไขสิทธิพิเศษช่วงที่ 2 :             

– สำหรับลูกค้าที่ใช้คะแนน POINTX เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร้านฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา โดยลูกค้าจะได้รับอัตราการแลกคะแนนพิเศษ 10 POINTX เท่ากับ 1 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

– จำกัด 1 สิทธิ ต่อท่าน ต่อวัน และลูกค้า 1 ท่าน สามารถแลกคะแนน POINTX ด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้สูงสุด 155,000 คะแนน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย กรณีที่ลูกค้าทำรายการเกิน 155,000 คะแนน จะไม่สามารถทำรายการได้

– จำกัดสิทธิการแลกคะแนนด้วยอัตราการแลกคะแนนพิเศษ เฉพาะลูกค้าที่ชำระค้าสินค้าและบริการด้วยคะแนน POINTX ที่ร้านฮั่วเซ่งเฮง ทุกสาขา รวม 200 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขก่อนตามลำดับ

.

เงื่อนไขรวม        

– ท่านสามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าที่ร่วมรายการได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINTX หรือในขั้นตอนชำระเงินด้วย POINTX ผ่านแอป SCB EASY

– การใช้บริการของแอปพลิเคชัน POINTX เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ใน แอปพลิเคชัน POINTX

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

– ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่องของสินค้า/การให้บริการหรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใดๆ หากมีปัญหาและข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง

– ธนาคารและร้านค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินธนาคาร และร้านค้าเป็นที่สุด

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารกำหนด